Учебни предмети

Въведение в неорайхианската аналитична психотерапия.

Въведение в телесната психотерпия. Еволютивна психология – неорайхиански модел

Преподавател проф. Захарина Савова, дм

 

В предмета се разглежда същността и характеристиките на телесната психотерапия. Представят се основните теоретични постановки на В.Райх, Ал.Лоуен. На тази основа се обяснява надграждащия неорайхиански модел, създаден от Валдо Бернаскони. Изяснява се същността на Терапия на петте движения. Прави се сравнителен анализ на неорайхианския модел и теорията на З.Фройд. Разглежда се еволютивното развитие на детето от 0 месеца до 7-8-годишна възраст. Обяснява се същността и динамиката на петте фази:

  1. Нарцистична фаза – психофизиология, движение, потребност.
  2. Сензорна фаза – психофизиология, движение, потребност.
  3. Фазата на АЗа – психофизиология, движение, потребност.
  4. Фаза на съперничество – психофизиология, движение, потребност.
  5. Сексуална фаза – психофизиология, движение, потребност.

Еволютивна психология

Въведение в телесната психотерпия. Еволютивна психология – неорайхиански модел

Преподавател проф. Захарина Савова, дм

 

В предмета се разглежда същността и характеристиките на телесната психотерапия. Представят се основните теоретични постановки на В.Райх, Ал.Лоуен. На тази основа се обяснява надграждащия неорайхиански модел, създаден от Валдо Бернаскони. Изяснява се същността на Терапия на петте движения. Прави се сравнителен анализ на неорайхианския модел и теорията на З.Фройд. Разглежда се еволютивното развитие на детето от 0 месеца до 7-8-годишна възраст. Обяснява се същността и динамиката на петте фази:

  1. Нарцистична фаза – психофизиология, движение, потребност.
  2. Сензорна фаза – психофизиология, движение, потребност.
  3. Фазата на АЗа – психофизиология, движение, потребност.
  4. Фаза на съперничество – психофизиология, движение, потребност.
  5. Сексуална фаза – психофизиология, движение, потребност.