Регламент

РЕГЛАМЕНТ НА ОБУЧЕНИЕТО

 

Този регламент пояснява начина за осъществяване на заложеното в договора за обучение. В регламента не се съдържат някои клаузи, разписани в договора за обучение! Всички цени в регламента са без включено ДДС.

 

Обучението в Института може да се провежда в два варианта: едногодишен курс и четиригодишен курс.

I.                   ОБЩИ ПОЯСНЕНИЯ

1.     ЕДНОГОДИШЕН КУРС

 • ОПИСАНИЕ:

 

 • Дава основни познания за неорайхианския аналитичен психотелесен метод.
 • Подходящ е за всички, които търсят осъзнатост, подобряване на качеството на живот, личното здраве, знания и умения за по-градивна комуникация с близките си.
 • Подходящ е и за учители, за хора, работещи в област „Човешки ресурси”, ръководители на екипи, които имат нужда от нови методи за мотивиране и разбиране на околните.
 • Подходящ е и за хора, които търсят по-дълбок смисъл в живота си в контекста на един  холистичен подход към  здравето и човека изобщо.
 • Този едногодишен курс въвежда в неорайхианската теория и практика, но не дава правото за практикуване на метода под формата на терапия.

 

(Можете да видите в сайта по-подробно анотациите на изучаваните в едногодишния курс дисциплини.)

 

 • СЪДЪРЖАНИЕ: Едногодишният курс включва:

 

 • Осем лекции по основните дисциплини.
 • Два уършопа (по един на семестър, общо 12 дни – 120 часа преживелищен опит).
 • 8 лабораторни групи (след всяка от лекциите, по 3 часа), в които обучаващите се запознават с практическата страна на метода.

Общо едногодишният курс включва 150 часа практическа работа.

 

 • УЧЕБНА ТАКСА: Курсът струва 1500 евро без ДДС и дава възможност на завършилите го да продължат да учат и през следващите три години, за да могат да получат пълен сертификат. (вж. договора за четиригодишен курс)

 

 1. ЧЕТИРИГОДИШЕН КУРС

 

 • ОПИСАНИЕ:

 

 • Курсът представлява следдипломна специализация и трае 4 академични години (теория, практика, тренинги, лична терапия, работа под супервизия, клиничен стаж – вижте подробно учебната програма).
 • Основната цел на курса е подготовката на кандидатите за професията психотерапевт.
 • Освен че задълбочава познанията по психология и психотерапия, курсът основно въвежда в холистичния подход към единството душа – тяло.
 • Курсът преподава конкретен метод за работа с клиенти.
 • Курсът дава познания и практически умения в различните области на психотелесната терапия, базирани на теориите на Валдо Бернаскони, Вилхелм Райх, Александър Лоуен, както и всички съвременни достижения на психотерапията.
 • Обучението е подходящо за специалисти или студенти по психология, медицина, социални и хуманитарни науки, студенти в театралната и спортната академии и всички, които имат сериозен и последователен интерес към областта на психотерапията.
 • Сертификат за психотерапевт може да се издаде на специализантите с бакалавърска степен, различна от психология и медицина, ако представят документ за завършена магистърска степен по психология (възможно е да се учи успоредно със специализацията в Института). В противен случай те ще получат сертификат за консултант по неорайхианска аналитична психотерапия, без да имат право да практикуват самостоятелно като психотерапевти, а само като консултанти под постоянна супервизия при Неорайхиански супервайзор.
 • По време на обучението специализантите се явяват периодично на интервюта с УС за преценяване на личностовата зрялост и готовност за продължаване на обучението.
 • Изискванията на Българската Асоциация по Психотерапия са за общо 3200 часа обучение, като 1800 от тях се признават от предходното университетско образование по психология или медицина или друго специализирано образование по психотерапия, а останалите 1400 часа са задължителният общ брой часове за обучение в специфичен терапевтичен метод. Часовете, предлагани от нашия институт за обучение в специфичен терапевтичен метод, са 1908!

 

(Вижте изучаваните предмети по учебни години в съответната страница в сайта).

 1. ФИНАЛЕН ИЗПИТ

 

Финалният изпит на четиригодишната специализация се състои от три части:

 • Теоретична част:

 

 • Въпроси от областта на неорайхианската аналитична психотелесна терапия.
 • Въпроси от областта на психиатрията, психофармакологията и психосоматиката.
 • Въпроси от областта на други психотерапевтични техники и методи.

Теоретичният изпит включва въпроси и от трите области.

 

 • Практическа част:

 

 • Водене на индивидиулна терапевтична сесия пред комисията.
 • Водене на групова терапевтична сесия пред комисията.

 

 • Дипломна работа.

 

 • Дипломната работа се пише под ръководството на научен ръководител-тютор, избран сред преподавателите. С него се обсъжда темата, структурата, съдържанието.
 • Консултациите с научния ръководител се заплащат по тарифата за един час работа под супервизия.
 • Дипломната работа трябва да е в размер от 50 до 100 стандартни страници (1800 знака). Шрифт: Тimes New Roman, размер на шрифт 12 и спазени изисквания за цитиране и подробна библиография.
 • Дипломната работа може да бъде в една от четирите форми:

 

 • Литературен обзор по тема от областта на психотелесната терапия (примери и подробно и коректно цитиране).
 • Представяне на случай от психотерапията или няколко случая с еднаква диагноза.
 • Научно изследване. (след одобрение от Управителния съвет)
 • Личен принос в развитието на Неорайхианската аналитична психотелесна терапия (книга, техника, помагало, други – след одобрение от Управителния съвет).

 

 • При подаване на документите за явяване на финален изпит се предоставя и есе на тема “Какво ми даде обучението и личната терапия в БИНАП?”

 

 1. ПРАВИЛА

 

 1. ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО.

 

 • При постъпване в Института, както и по време на обучението специализантът попълва периодично личностов въпросник.
 • УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ. В началото на обучението си всеки специализант получава учебни материали, съдържащи учебниците на В. Бернаскони, анамнестичен въпросник, информирано съгласие и компютърни презентации на основните предмети с обща цена 80 евро (левова равностойност) и кутия с тест ВВСТ – на стойност 30 евро (левова равностойност).

 

 • ТРЕНИНГИ:

 

 • Тренингите се провеждат два пъти в годината (по един на семестър) с обща продължителност 12 дни.
 • Външни участници могат да бъдат допускани до тренингите след среща с УС.
 • Не се допуска включване в тренинга със закъснение, както и тръгване преди края на обратните връзки, тъй като това е процес, който не постига целта си, ако бъде прекъснат. На студент, който е закъснял за тренинга или си е тръгнал преди края, не се зачита тренинга.
 • Участието в сутрешните и вечерните телесни практики (ако са предвидени в програмата) е задължително. Ако някой пропусне сутрешната практика, пропуска целия ден!
 • Спазването на условието за мълчание (прибирането на телефоните или други рестрикции, ако са решени от водещите) важи и за хотелските стаи.
 • Закъснелите за сесия пропускат тази сесия.
 • По време на тренингите се провежда представяне на реферати по книги. Всяка година специализантите получават списък с книги (библиографията се подновява ежегодно). По време на представянето се оценява умението за убедително презентиране пред аудитория.
 • Участие в организираните от преповадателите по психотелесна терапия тренинги и терапевтични групи извън института се зачита за личен опит в съотношение на часовете 1 към 1. (вж. по-долу таблица за изчисление на 250 часа личен опит)

 

 • ЛЕКЦИИ, ЛАБОРАТОРНИ ГРУПИ, СИМУЛАЦИИ:

 

 • При неявяване на лекция специализантът няма право да се яви и на изпит по съответната дисциплина, докато не се яви на същата лекция със следващ курс.
 • Отсъствия от лабораторна група, лекция, тренинг и неявяване на изпит се приемат само по уважителни причини (болест – срещу болничен лист и по лични причини, одобрени от УС след подаване на молба – вж. договора за обучение).
 • Лабораторните групи се водят от преподавателя, чел лекцията или от завършили вече Института колеги.
 • Всяка свободноизбираема дисциплина от началото на учебната 2016/2017 година се заплаща директно на преподавателя, струва 100 лв. и е извън учебната такса. Лекцията се провежда при минимум 10 заявили интерес специализанти и продължава един уикенд, както всички регулярни лекции.
 • Симулациите представляват проиграване на терапевтична сесия, в която участват като терапевт и клиент специализантите от курса. Сесията се обсъжда с преподавателя.

 

 • ИЗПИТИ

 

 • Изпитите се провеждат под няколко форми:

 

 • Писмена или устна след приключване на лекцията в неделите върху предмета, който е преподаван предишния месец.
 • Есе по зададена от преподавателя тема. Есето се изпраща на самия преподавател най-късно месец след лекцията по съответния предмет.

 

 • ЛИКВИДАЦИОННИ СЕСИИ.

 

 • В края на всеки семестър има ликвидацинна сесия, на която специализантът може да се яви на пропуснати през семестъра изпити.

 

 • Явяването на изпити по отделните дисциплини е включено в общата годишна такса. Единственият изпит, който се заплаща допълнително е финалният – 350 евро, платими седмица преди явяването.
 • При необходимост от наваксване със следващ курс на пропуснати тренинги и лекции не се изисква допълнително заплащане.
 • ОЦЕНЯВАНЕ.

 

 • Изпитите през четирите учебни години се оценяват по 6-балната система, приета в България или с „да” или „не”, ако са счетени за зачот.
 • Финалният изпит се оценява по 100-точковата европейска система и същевременно се приравнява на българската шестобална система. (Слаб 2 – до 44 т.; Среден 3 – 45-59 т.; Добър 4 – 60 – 74 т.; Много добър 5 – 75 – 89 т.; Отличен 6 – 90-100 т.)

 

 • ПРАВИЛА ЗА ЯВЯВАНЕ НА ФИНАЛЕН ИЗПИТ.

 

 • На теоретичната част от изпита могат да се явят специализантите, които са изпълнили цялата учебна програма – лекции, лабораторни групи и тренинги, представили са документ за 400 часа клиничен стаж, 250 часа личен опит, направили са 100-те задължителни часа лична терапия и са предали дипломната си работа.
 • Специализантите се допускат на практическата част от финален изпит само в случай, че са изпълнили всички изисквания от предишната точка, както и изискването за 150 часа супервизия. 12 от тях са осигурени от груповите супервизии в Института.
 • Допуска се явявяне на финален изпит само по преценка на УС в случай на един пропуснат тренинг, който може да се навакса в следващата учебна година, след провеждане на изпита.
 • Дипломните работи за финален изпит се предават за одобрение от изпитната комисия до 1 декември в последната година на обучението.
 • Молбите за явяване на финален изпит се подават до 31 януари на съответната учебна година.
 • Всички изисквани документи за явяване на финален изпит се подават до 1 април на съответната учебна година.
 • Таксата за финален изпит е 350 евро.
 • Таксата за явяване на финален изпит се превежда от 1 до 10 май на съответната учебна година.
 • Всеки специализант има право на три явявания на финален изпит в рамките на пет години след семестриалното завършване. След този срок специализантът губи студентски права.
 • Практическата част на финалният изпит може да се провежда всяка учебна година по време на летния тренинг.
 • Ако на финалния изпит специализантът вземе успешно само един от модулите, на следващия финален изпит се явява само на невзетия и плаща половината такса за явяване на финален изпит.

 

 • ПРЕКЪСВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО.

 

 • Допуска се само една година прекъсване на обучението след одобряване на молбата за прекъсване от УС. При повторен повод за прекъсване всеки случай се разглежда индивидуално.

 

 1. ПРАВИЛА ЗА ЛИЧНА ТЕРАПИЯ

 

 • В стандартите на БАП (Българска асоциация по психотерапия) и ЕАBP (Европейска асоциация по психотелесна терапия) (вж. в подменюто „тренинг стандарти на ЕАBP) изискуемите часовете за лична терапия са 250. За да можем да отговорим на тези изисквания, нашият Институт прилага следната схема: Задължителни 100 часа индивидуална терапия; останалите 150 часа до споменатите горе 250 часа се изчисляват от участието в тренингите, които се провеждат в рамките на обучението в института и са задължителни (в съотношение 3 към 1). (вж. таблица за изчисление на часовете).
 • Избор на личен терапевт. Препоръчително е да започнете личната си терапия още от първата година. (Списъкът на личните терапевти е в сайта на института!).
 • В случай, че има нужда да смените терапевта, това се обсъжда с Управителния съвет.
 • Препоръчителната схема за провеждане на лична терапия е една сесия седмично.
 • Цената на един терапевтичен час лична терапия е еднаква за всички специализанти – 50 лв. при всички лични терапевти, обявени в сайта на Института.
 • Институтът може да признае 20 часа лична терапия на специализант, проведена в друга терапевтична модалност, срещу представен документ.
 • Личният терапевт предоставя декларация за часовете лична терапия и мнение за терапевтичния процес пред Института преди финалния изпит на специализанта. Специализантът е длъжен сам да изчислява броя на часовете си и ги предоставя на терапевта.

 

 1. ПРАВИЛА ЗА РАБОТА ПОД СУПЕРВИЗИЯ

 

 • Според стандартите на БАП и ЕАВР от общо 600 терапевтични часа на всеки четвърти час работа с отделен клиент се явявате на супервизия и носите 4 бланки за супервизия (по една за всеки терапевтичен час) с кратко описание на извършеното през всеки един от тези четири часа. Супервизорът се подписва на бланката под мнението си за извършеното от студента.
 • Имате право да започнете да работите с клиенти след втората учебна година, ако сте имали редовни посещения на занятията, взети изпити, редовно участие в лабораторните групи и тренинги, които ви влизат в обучението, покриване на поне половината (50 часа) от изискванията за часове лична терапия, и завършен клиничен стаж в психиатрията (400 часа).
 • Въз основа на изпълнение на условията от предната точка, ви се издава временно разрешително – уверение за работа под супервизия, подновявано и заверявано в Института за всяка следваща година.
 • Ако специализантът си позволи да работи без такъв документ, не ходи на супервизия и използва нашия метод, Институтът не носи отговорност.
 • При нужда, по преценка на Управителния съвет, можете да бъдете посъветвани да направите още часове индивидуална терапия, преди да ви се даде уверението за работа под супервизия.
 • Уверението за работа под супервизия подлежи на отнемане по преценка на Управителния съвет.
 • За явяване на финален изпит е необходимо да имате минимум шест супервизирани клинични случаи.
 • Могат да бъдат правени супервизии и на терапевтична работа в група.
 • Супервизорите имат право (в специфични случаи) да изискат и среща с клиента, чиито случай специализантът супервизира.
 • След дипломиране, в рамките на пет години, всеки завършил е препоръчително да има още поне 100 часа работа под супервизия, според изискванията на БАП и EABP. В световната практика супервизията е част от хигиената на всеки терапевт в продължение на цялата му професионална кариера. Същото се отнася за продължаващата професионална квалификация.
 • Цената на един час индивидуална супервизия за специализиращите е 70 лв. от началото на учебната 2016-2017 г.
 • Цената за един час работа под супервизия за завършилите специализанти, получили сертификата си, е според тарифата на супервизора. (отнася се за препоръчителните от БАП поне 100 часа супервизия в първите пет години след завършването и след това).
 • От общо изискуемите 150 часа работа под супервизия за получаване на право за явяване на финален изпит 100 часа трябва да са индивидуално проведени при супервизорите на Института.
 • Груповите супервизии (12 групови супервизии по два астрономически часа в рамките на трета и четвърта учебна година), организирани от Института, се заплащат само по банков път. Цената е 70 лв. за двата часа, към които се начислява ДДС. Това ви позволява да трупате часове и опит, дори и ако още нямате достатъчно лични клиенти и спестява средства. Така два астрономически часа супервизия струват 70 лв., равно на цената на един индивидуален час супервизия.
 • Сумата за груповите супервизии (215 евро на година през последните две учебни години) се превежда по сметката на института наведнъж за цялата година (шест супервизии) или на два пъти в началото на всеки семестър (за три супервизии) в определените дати за плащане – 1-10 октомври, 1-10 февруари.
 • Индивидуалният час супервизия е само за един специализант и няма да може да бъде споделян с колега.
 • Супервизорите в Института са: Проф. Захарина Савова, Виргиния Захариева, Мадлен Алгафари, Станислава Тончева, Тинка Митева, Цанко Цанков (при работа с деца и съмнения за психотични симптоми у клиента).
 • Препоръчително е, както груповите супервизии се водят от всички супервизори, така и индивидуалните часове супервизия да се провеждат при всички супервизори (при всеки един супервизор се проследява отделен терапевтичен случай), за да имате допир до повече гледни точки и опит, както и всички те да имат поглед върху работата ви.
 • По време на обучението си нямате право да работите с психотични пациенти, дори и само като поддържаща терапия. Ако имате съмнения за такива симптоми, казусът се супервизира при Цанко Цанков, който има голям опит в работата с психиатрични пациенти.
 • Супервизорите имат право да организират групи за анализ на клинични случаи и супервизия извън задължителната учебна програма. Участието в тези групи ще се признава и брои за часове супервизия на специализанта, отново в  съотношение на часовете 2 към 1. От такива групи можете да добавите 38 часа супервизия, за да запълните 150-те изискуеми часа. (Пример: 100 индивидуални + 12 групови от Института + 38 от външни групи за супервизия = 150). Цената на външните групи за анализ на клинични случаи е 70 лв. за признат супервизионен час. (Пример: при 6 часа групова работа се признават три супервизионни часа и се заплащат по 70 лв. – 210 лв. общо)
 • При инициатива от страна на специализантите може също да се организира групова супервизия, на която да бъде поканенен супервизор от Института. Тези часове също се броят за супервизия в съотношение две към едно. Цената отново е 70 лв. на участник за признат супервизионен час. (Пример: при 6 часа групова работа се признават три супервизионни часа и се заплащат по 70 лв. – 210 лв. общо)
 • Когато специализант е поканен да бъде ко-терапевт в лична терапевтична група или уъркшоп на някой от супервизорите, му се зачитат: един час за предварителното обсъждане, един час на ден за самата му работа по време на уъркшопа и един за последващия анализ.
 • Ако котерапевтът води самостоятелно групата по време на уъркшопа, признатите часове супервизия са по преценка на основния водещ-супервизор.
 • Когато специализант участва като котерапевт в рамките на зимните тренинги на Института, за да се подготви за финалния изпит, му се зачитат: един час за предварително обсъждане, един за последващ анализ и по един на ден за работа по време на тренинга. Цената отново е 70 лв. на признат час супервизия.
 • Супервизорът предоставя преди финалния изпит на специализанта декларация за броя супервизирани часове. Специализантът сам изчислява часовете супервизия и ги предоставя на супервизора за издаване на декларацията.

 

 1. ПРАВИЛА ЗА ЛИЧЕН ОПИТ

 

 • Изискванията за личен опит са 250 часа. За личен опит се зачитат задължителните лабораторни групи – 66 часа. Останалите 184 часа се натрупват от участие във външни уъркшопи на преподавателите в съотношение на часовете едно към едно. До 40 часа личен опит се признават от участие в уъркшопи на други терапевтични школи.
 • Преди явяване на финален изпит специализантът представя декларация в Института за натрупаните часове личен опит, придружена от документ, доказващ участието му във външни терапевтични групи и тренинги.

 

 1. КЛИНИЧЕН СТАЖ

 

 • Клиничният стаж се провежда в психиатрично отделение в България в размер на 400 часа, за да може специализантът да се ориентира в симптоматиката на различната психопатология и да придобие минимални дианостични умения в психиатричната клиника.
 • Преди явяване на финален изпит специализантът представя в Института издаден от отделението документ за проведения стаж.

 

 

ТАБЛИЦА ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ

Изисквания на EABP за теория и практика: 500-800 часа
1. Теория и практика: Астрономически часове Признават се за
Учебни предмети в програмата (26 предмета) 338 338
Самоподготовка реферати по книги 150 150
Самоподготовка дипломна работа 200 200
Симулации (10 задължителни в програмата) 160 160
Общо теория и практика 848 848
Изисквания на EABP за лична терапия: 250 часа
2. Лична терапия Астрономически часове Признават се за
Индивидуална лична терапия при терапевт към Института 100 100
Часове от тренинги, които се признават за лична терапия* 480 160
Общо лична терапия 580 260
*3 астрономическа часа от тренинг се признават за 1 час индивидуална терапия
Изисквания на EABP за личен опит: 250 часа
3. Личен опит Астрономически часове Признават се за
Лабораторни групи (22 задължителни в програмата) 66 66
Личен опит от външни за института групи, уъркшопи, тренинги на преподаватели от Института**. Часовете се броят в съотношение едно към едно. 184 184
Общо личен опит 250 250
** До 40 часа могат да бъдат признати от групи, уъркшопи, тренинги в други психотелесни модалности, по решение на УС
Изисквания на EABP за клинична практика – 300-600 часа
4. Клинична практика Астрономически часове Признават се за
Клинична практика в психиатрия 400 400
Общо клинична практика 400 400
Изисквания на EABP за работа под супервизия – 150 часа
4. Работа под супервизия Астрономически часове Признават се за
Групова супервизия (12 групи по 2ч, заложени в задължителната учебна програма) 12 12
Работа с клиенти под супервизия 100 100
Групи за анализ на клинични случаи на супервизорите в Института 38 38
Общо клинична практика 150 150
ОБЩО 1908

Изисквания на EABP за теория и практика: 500-800 часа

1. Теория и практика: Астрономически часове Признават се за
Учебни предмети в програмата (26 предмета) 338 338
Самоподготовка реферати по книги 150 150
Самоподготовка дипломна работа 200 200
Симулации (10 задължителни в програмата) 160 160
Общо теория и практика 848 848

Изисквания на EABP за лична терапия: 250 часа

2. Лична терапия: Астрономически часове Признават се за
Индивидуална лична терапия при терапевт 100 100
Часове от тренинги, които се признават за лична терапия* 480 160
Общо лична терапия 580 260
*3 астрономическа часа от тренинг се признават за 1 час индивидуална терапия

Изисквания на EABP за личен опит: 250 часа

3. Личен опит: Астрономически часове Признават се за
Лабораторни групи (22 задължителни в програмата) 66 66
Личен опит от външни за института групи, уъркшопи, тренинги на преподаватели от Института**. Часовете се броят в съотношение едно към едно. 184 184
Общо личен опит 250 250
** До 40 часа могат да бъдат признати от групи, уъркшопи, тренинги в други психотелесни модалности, по решение на УС

Изисквания на EABP за клинична практика – 300-600 часа

4. Клинична практика Астрономически часове Признават се за
Клинична практика в психиатрия 400 400
Общо клинична практика 400 400

Изисквания на EABP за работа под супервизия – 150 часа

5. Работа под супервизия Астрономически часове Признават се за
Групова супервизия (12 групи по 3ч, заложени в задължителната учебна програма) 36 36
Работа с клиенти под супервизия (супервизира се всяка четвърта от общо 600 сесии) 100 100
Допълнителни групи за супервизия на преподаватели в Института 14 14
Общо работа под супервизия 150 150
ОБЩО 1908