Основи на метода

Ние обучаваме психотерапевти в метода Неорайхианска аналитична психотерапия, който възприема човека в неговата цялост – тяло, душа и психика. Нашето обучение дава не само теория, но и умения за практическото й прилагане, базирани на  ученията на Влхелм Райх, Александър Лоуен и проф. Валдо Бернаскони, според които емоционалните травми са „записани” в мускулните блокажи по тялото. Чрез биоенергийно дишане, работа с тялото и споделяне на преживелищен опит се достига до дълбинно подсъзнателно психично съдържание, което се подлага на анализ заедно с клиента. Фокусът на нашата биоенергийна работа винаги е автентичността на индивида. Това определя интегративния ни метод – уникално съчетание на ефективни терапевтични инструменти като терапия на петте движения, класическата психоанализа, гещалт терапия, когнитивно–поведенчески техники, психодрама, клиентцентрирана терапия на К. Роджърс, биоенергийно дишане, кратки психотерапии, арт терпия и специализиран биоененергиен масаж. Тези методи са подплатени с познания по психопатология, стаж в психиатрия, психофармакотерапия, анатомия, неврология и ендокринология, антропология и психология на творческия процес.

Посоченият широкоспектърен инструментариум нарежда Неорайхианската терапевтична концепция сред най-авангардните и успешни холистични терапевтични подходи, чиято цел е не просто липсата на  симптоми при клиента, а работа с причините за тях, превенция и профилактика на психотелесното здраве. Както и увеличаване на удоволствието от живота, чувството  за свобода, радост, вдъхновение, любов и вибриращо здраве.